Obecní úřad

Informace o opravě místní komunikace „Písečná konečná, autobusová točna, směr Jablunkov Alžbětinky

1. října 2019, 12:55 | Oprava místní komunikace „od točny autobusu, Písečná konečná, směr Jablunkov Alžbětinky “, viz příloha: opravovaný úsek.
Oprava bude realizována v těchto termínech a těchto omezeních:
- 2.10.2019 frézování povrchu, komunikace uzavřena
- 3.10.2019 přípravné práce , komunikace průjezdná s omezením
- 4.10.2019 pokládka živice , komunikace uzavřena
- 5.10.2019 pokládka živice, komunikace uzavřena (náhradní termín v případě nepříznivých klimatických podmínek 4.10.2019)

Před zahájením opravy bude instalováno přechodné dopravní značení. Dotčené rodinné domy v dané lokalitě budou informovány písemným informačním letákem.

 

 

 

Nařízení státní veterinární správy čj. SVS/2019/116279-T mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - mor včelího plodu v Moravskoslezském kraji

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

01.10.2019

Vyvěšeno do:

17.10.2019

1. října 2019, 09:50

 

 

 

Trh vzdělávání a uplatnění 2019

30. září 2019, 16:02 | Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek a Třinec, Informační a poradenské středisko pro volbu povolání, statutární město Třinec a projekt Místní akční plán II v ORP Třinec ve spolupráci se středními školami a regionálními zaměstnavateli pořádají

PREZENTACE UČEBNÍCH A STUDIJNÍCH OBORŮ STŘEDNÍCH ŠKOL pro školní rok 2020/2021
- Možnosti studia pro žáky 9. tříd základních škol
- Vzdělávací nabídka pro dospělé

PREZENTACE POVOLÁNÍ
- Ukázky pracovních činností, záběry z pracovišť

PREZENTACE ZAMĚSTNAVATELŮ
- Profese žádané na trhu práce, profily absolventů škol

 

 

 

Kulturní a sportovní akce na Jablunkovsku - ŘÍJEN 2019

27. září 2019, 12:16 | Zveřejňujeme přehled kulturních a sportovních akcí, konaných na Jablunkovsku v měsíci ŘÍJNU 2019.

 

 

 

Oznámení o jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 7. 10. 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.09.2019

Svěšeno:

08.10.2019

27. září 2019, 12:04

 

 

 

Tvořivé dílny - vitrážové hodiny

25. září 2019, 07:35 | Obec Písečná zve na tvořivé dílničky, které se uskuteční v pátek 29. listopadu od 15.00 hodin v objektu Výletiště. Pod vedením paní Ivany Hejnyšové si můžete vyrobit krásné skleněné hodiny tzv. falešnou vitráží. Cena 300 Kč, v ceně je materiál na výrobek a občerstvení. Vzhledem k tomu, že materiál je potřeba objednat a počet míst je omezen, je nutné se předem přihlásit na obecním úřadě, a to do 31. 10. 2019

 

 

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení ČJ: MSK 138403/2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.09.2019

Svěšeno:

09.10.2019

23. září 2019, 13:28 | Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 77a odst. 4 písm. h) a j) a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), obdržel dne 31. 7. 2019 žádost Mendelovy univerzity v Brně, IČO 62156489, Lesnické a dřevařské fakulty, se sídlem Zemědělská 3, 613 00 Brno (dále také jen „žadatel“), ve věci:
- povolení výjimky dle § 56 odst. 1 a 2 písm. d) ZOPK ze zákazů uvedených v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných druhů živočichů daných § 50 odst. 1 a 2 ZOPK škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, konkrétně ze zákazů rušení (včetně plašení), odchytu (odchytem do klece, sklopce), držení, manipulace, dopravy (včetně uhynulých jedinců) - medvěda hnědého (Ursus arctos) a rysa ostrovida (Lynx lynx);
- povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných územích, zařazených v kategorii přírodní rezervace podle § 43 odst. 1 ZOPK, ze základních ochranných podmínek v přírodní rezervaci (dále též “PR“) Plenisko, Palkovické hůrky, Skalka, konkrétně dle ust. § 34 odst. 1 písm. e) ZOPK (sbírat či odchytávat rostliny a živočichy);
- vydání souhlasu k činnostem a zásahům vymezeným v bližších ochranných podmínkách přírodních rezervací podle ust. § 44 odst. 3 ZOPK ve spojení s ust. § 44b) ZOPK, k provádění vědeckého výzkumu a sledování, včetně fotografování v PR Plenisko, Palkovické hůrky a Skalka a k vjezdu na lesní cestu motorovými vozidly v PR Palkovické hůrky;
v souvislosti s monitoringem rysa ostrovida (Lynx lynx) a medvěda hnědého (Ursus arctos) na území Moravskoslezského kraje, kde je příslušným orgánem ochrany přírody krajský úřad (tj. mimo území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, Poodří, Beskydy a pozemků určených k obraně státu).

 

 

 

"Brenna Písečná – partnerství v činnostech" - projekt přeshraniční spolupráce obce Písečná a obce Brenna z Polska

19. září 2019, 11:39 | Spolupráce Písečné s Brennou se dále rozvíjí a pokračuje.

Písečná a Brenna startují projekt "Brenna Písečná - partnerství v činnostech" s finanční podporou z Fondu Mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszynski – Těšínské Slezsko v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika a ze státního rozpočtu Polské republiky. Předmětem projektu je prohloubení spolupráce mezi obcí Brenna a obcí Písečná a navázání spolupráce a integrace jednotek dobrovolných hasičů obou obcí. Cíle bude dosaženo díky výměně zkušeností v oblasti protipožární ochrany a realizací společných aktivit, především cvičení a hasičských soutěží určených pro hasiče a obyvatele na obou stranách hranice. Ve čtvrtek 18.9.2019 se u nás v Písečné v budově Výletiště uskutečnila první organizační schůzka zástupců obou obcí.

 

 

 

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

18.09.2019

Vyvěšeno do:

16.11.2019

18. září 2019, 16:56 | Zveřejňujeme žádost firmy ČEZ Distribuce s upozorněním k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, v jakém období je možné tuto činnost provádět a za jakých podmínek. Cílem tohoto upozornění je zabezpečení provozu distribučního zařízení a zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie.

 

 

 

Slavnostní otevření a Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Písečná

18. září 2019, 16:33 | Obec Písečná a ZŠ a MŠ Písečná Vás zvou na Slavnostní otevření a Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Písečná, které se bude konat ve čtvrtek 3. října 2019 od 15.00 do 17.00 hodin. Přijďte si prohlédnout nové prostory školy a školky. Projekt „PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE BUDOVY ZŠ A MŠ PÍSEČNÁ“ byl financován z dotace
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a z rozpočtu obce Písečná.

 

 

 

Strana výpisu

2 ...

 

Informace z OÚ

Potřebuji si vyřídit

Dokumenty

Kontakty

Úřední deska

Samospráva

Hospodaření obce

Zpravodaj

ZŠ a MŠ Písečná

Formuláře

Dotační programy

Povinně zveřejňované informace

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné zakázky

Pronájem budov

Kanalizace

Strategické dokumenty

Místní agenda 21

Projekty EU

Odpady