Obecní úřad

Letecké vápnění lesních porostů

7. srpna 2015, 14:06 | Na základě rozhodnutí Mze ČR a vydaného schválení Městským úřadem Jablunkov, odborem ŽP a Zem, vám oznamujeme, že přibližně koncem měsíce srpna či počátkem měsíce září 2015 proběhne na katastru obcí Písečná a Písek letecké vápnění lesních porostů /oblast Kotelnic/ v rozsahu cca 350 ha dolomitickým vápencem. Dolomitický vápenec je čistý přírodní produkt bez jakýchkoliv škodlivých látek pro přírodní prostředí. Je absolutně nezávadný i pro vodu. Použitá frakce: 0,2 mm. Pro aplikaci bude použit vrtulník. Oblast vápnění bude před vlastní realizací označena na příjezdových lesních cestách a chodnících informační tabulí. Po dobu realizace akce nebude platit zákaz vstupu do lesních porostů. Ing. František Lipowski, lesní správce, Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jablunkov

 

 

 

Zvýšené nebezpečí vzniku požárů

5. srpna 2015, 14:07 | Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle čl. 3 nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, ve znění nařízení kraje č. 7/2002 (dále jen „nařízení kraje“) VYHLAŠUJE DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Podle čl. 2 písm. a) nařízení kraje se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů rozumí období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek a s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr (dále jen „období sucha“).

 

 

 

Usnesení č. 7

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.07.2015

Svěšeno:

12.08.2015

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Písečná konaného dne 27. 7. 2015

 

 

 

Oprava a rekonstrukce veřejného osvětlení

22. července 2015, 14:09 | Upozorňujeme občany, že z důvodu rekonstrukce a opravy vedení veřejného osvětlení a výměny za izolovaný vodič AS, je v současné době mimo provoz veřejné osvětlení v části Písečná - Lazy. Předpokládaný termín uvedení veřejného osvětlení do provozu je pátek 24.7.2015. Opravu provádí Technické služby Jablunkov na katastrálním území Jablunkov, ze kterého je část Písečná - Lazy napojena.

 

 

 

Informace o dopravním omezení

21. července 2015, 14:16 | V termínu 22.7.2015 bude probíhat pokládka nového povrchu na místní komunikaci v k. ú. Jablunkov od sídla Lesů ČR v Žihle do Písečné, komunikace nebude v tomto termínu průjezdná. Náklady na rekonstrukci jsou hrazeny společně z rozpočtu Jablunkova a Písečné.

 

 

 

Jednání ZO Písečná dne 27.7.2015

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.07.2015

Svěšeno:

28.07.2015

OÚ Písečná informuje o jednání Zastupitelstva obce Písečná, které se uskuteční dne 27.7.2015 od 16.30 v objektu Výletiště. Program jednání připojujeme v příloze.

 

 

 

Územní rozhodnutí o umístění stavby

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.07.2015

Svěšeno:

29.07.2015

Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu rozhodnutí o umístění stavby „Oplocení rodinného domu“ na pozemku p. č. 924/9 (trvalý travní porost) v katastrálním území Písečná u Jablunkova.

 

 

 

Veřejná zakázka - PD stavby - Chodník a inženýrské sítě Písečná

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.07.2015

Svěšeno:

28.07.2015

Obec Písečná vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Projektová dokumentace stavby - Chodník a inženýrské sítě Písečná

 

 

 

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.07.2015

Svěšeno:

06.08.2015

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek- Místek - CZ08A a výzva k uplatnění připomínek a námitek Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)ZVEŘEJŇUJE Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A.

 

 

 

Setkání jubilantů 2015

30. června 2015, 14:19 | 17. června 2015 se Kulturním domě Písečná konalo další "Setkání jubilantů". Pozvání přijalo 16 oslavenců, kteří v letošním roce oslavili 70,75,80,85,90 a více let. Po krátkém přivítání panem starostou vystoupily s programem děti z místní základní školy pod vedením své paní učitelky. Každý z přítomných jubilantů poté obdržel dárkový balíček a ženy ještě kytičku. K malému pohoštění zahrála folklórní kapela Jackové, která byla velkým zpestřením této akce.

 

 

 

Strana výpisu

... 62 ...

 

Informace z OÚ

Potřebuji si vyřídit

Dokumenty

Kontakty

Úřední deska

Samospráva

Hospodaření obce

Zpravodaj

ZŠ a MŠ Písečná

Formuláře

Dotační programy

Povinně zveřejňované informace

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné zakázky

Pronájem budov

Kanalizace

Strategické dokumenty

Místní agenda 21

Projekty EU

Odpady