Oznámení o zahájení územního řízení - Chodník a inženýrské sítě obce Písečná

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.03.2017

Svěšeno:

17.03.2017

1. března 2017, 10:52 | Dne 16.11.2016 podal žadatel Obec Písečná, se sídlem Písečná č. p. 42, 739 91 Jablunkov, zastoupena starostou obce Bc. Davidem Ćmielem, která je dále zastoupena na základě plné moci Ing. Macháčkovou Idou, se sídlem Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Chodník a inženýrské sítě obce Písečná“ na pozemcích p. č. 3407 (ostatní plocha), 3419/1 (lesní pozemek) v katastrálním území Jablunkov a na pozemcích p. č. St. 36/4 (zastavěná plocha a nádvoří), St. 266 (zastavěná plocha a nádvoří), 157/2 (zahrada), 158/1 (zahrada), 160/2 (trvalý travní porost), 164/3 (ostatní plocha), 165/1 (ostatní plocha), 171/1 (ostatní plocha), 173/2 (zahrada), 173/3 (trvalý travní porost), 176/1 (trvalý travní porost), 176/2 (ostatní plocha), 177/1 (zahrada), 305 (trvalý travní porost), 418/2 (ostatní plocha), 423/1 (zahrada), 429/2 (ostatní plocha), 440/2 (zahrada), 456/4 (orná půda), 644/9 (trvalý travní porost), 644/38 (trvalý travní porost), 768 (trvalý travní porost), 847/2 (trvalý
travní porost), 880 (trvalý travní porost), 924/6 (trvalý travní porost), 924/8 (trvalý travní porost), 924/10 (trvalý travní porost), 924/14 (trvalý travní porost), 1091/1 (ostatní plocha), 1091/2 (ostatní plocha), 1091/3 (ostatní plocha), 1093/2 (ostatní plocha), 1093/3 (ostatní plocha), 1106 (ostatní plocha), 1112/8 (vodní plocha), 1112/38 (vodní plocha), 1112/45 (vodní plocha), 1112/46 (vodní plocha), 1112/47 (vodní plocha), 1426/2 (ostatní plocha), 1427 (ostatní plocha), 1496 (ostatní plocha), 1497 (ostatní plocha), 1502 (ostatní plocha) v katastrálním území Písečná u Jablunkova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 31.03.2017, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Přílohy:

 

 

 

Archiv úřední desky