Úřední deska

Pozvánka na veřejné setkání v rámci 2. jednání Komise pro strategický rozvoj obce Písečná

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.11.2019

Svěšeno:

18.11.2019

7. listopadu 2019, 14:24 | Srdečně zveme občany na VEŘEJNÉ SETKÁNÍ v rámci 2. jednání Komise pro strategický rozvoj obce Písečná dne 14. 11. 2019 v 17.00 v Kulturním domě Písečná. Program najdete v příloze.

 

 

 

Oznámení o jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 24. 6 .2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.06.2019

Svěšeno:

24.06.2019

17. června 2019, 17:07

 

 

 

Schválený rozpočet obce Písečná na rok 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.12.2017

Svěšeno:

21.01.2018

22. prosince 2017, 10:53

 

 

 

Jednání ZO Písečná 5.10.2015

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.09.2015

Svěšeno:

07.10.2015

28. září 2015 | OÚ Písečná informuje o jednání Zastupitelstva obce Písečná, které se uskuteční dne 5.10.2015 od 16.30 v objektu Výletiště. Program jednání připojujeme v příloze.

 

 

 

Oznámení o záměru prodeje části nemovitého majetku

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.09.2015

Svěšeno:

23.09.2015

Obec Písečná oznamuje záměr prodeje části nemovitého majetku v katastrálním území Písečná u Jablunkova. Bližší informace najdete v příloze.

 

 

 

Usnesení č. 7

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.07.2015

Svěšeno:

12.08.2015

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Písečná konaného dne 27. 7. 2015

 

 

 

Jednání ZO Písečná dne 27.7.2015

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.07.2015

Svěšeno:

28.07.2015

OÚ Písečná informuje o jednání Zastupitelstva obce Písečná, které se uskuteční dne 27.7.2015 od 16.30 v objektu Výletiště. Program jednání připojujeme v příloze.

 

 

 

Územní rozhodnutí o umístění stavby

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.07.2015

Svěšeno:

29.07.2015

Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu rozhodnutí o umístění stavby „Oplocení rodinného domu“ na pozemku p. č. 924/9 (trvalý travní porost) v katastrálním území Písečná u Jablunkova.

 

 

 

Veřejná zakázka - PD stavby - Chodník a inženýrské sítě Písečná

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.07.2015

Svěšeno:

28.07.2015

Obec Písečná vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Projektová dokumentace stavby - Chodník a inženýrské sítě Písečná

 

 

 

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.07.2015

Svěšeno:

06.08.2015

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek- Místek - CZ08A a výzva k uplatnění připomínek a námitek Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)ZVEŘEJŇUJE Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A.

 

 

 

Strana výpisu

1