Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.09.2019

Svěšeno:

19.09.2019

3. září 2019, 10:55 | Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019

Přílohy:

 

 

 

Archiv úřední desky

Smlouvy