Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Obecní úřad

Závěrečný účet SOJ za rok 2014

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.06.2015

Svěšeno:

30.06.2015

 

 

 

Rekonstrukce dětského hřiště v obci Písečná

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

11.06.2015

Svěšeno:

16.06.2015

Obec Písečná vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce dětského hřiště v obci Písečná". Předmětem této zakázky jsou dodávky a případné drobné stavební práce v rámci budování dětského hřiště. Konkrétně se jedná o dodávku, instalaci a montáž herních prvků a mobiliáře.

 

 

 

Návrh zadání změny č. 1 ÚP Jablunkov

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.06.2015

Svěšeno:

09.07.2015

Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný úřad územního plánování dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona projednání Návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Jablunkov.

 

 

 

Oznámení o zahájení územního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.06.2015

Svěšeno:

19.06.2015

Dne 28.05.2015 podal žadatel Stanislav Mitrenga, bytem Písečná č. p. 209, 739 91 Jablunkov, žádost o územní souhlas pro stavbu „Oplocení rodinného domu“ na pozemku p. č. 924/9 (trvalý travní porost) v katastrálním území Písečná u Jablunkova. Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 08.07.2015, jinak k nim nebude přihlédnuto.

 

 

 

Nařízení státní veterinární správy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.06.2015

Svěšeno:

16.06.2015

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu, vymezení ochranného pásma a zrušení ochranných pásem.

 

 

 

Splašková kanalizace Písečná

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.05.2015

Svěšeno:

09.06.2015

Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad, vydává podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona stavební povolení k provedení stavby vodního díla "Splašková kanalizace Písečná", umístěné na pozemcích v katastrálním území Písečná u Jablunkova.

 

 

 

Usnesení č. 5

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.05.2015

Svěšeno:

04.06.2015

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Písečná konaného dne 18. 5. 2015.

 

 

 

Oznámení o záměru pronájmu části nemovitého majetku

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.05.2015

Svěšeno:

03.06.2015

Obec Písečná oznamuje záměr pronájmu části nemovitého majetku v katastrálním území Písečná u Jablunkova. Bližší informace najdete v příloze.

 

 

 

Rozhodnutí o umístění stavby

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.05.2015

Svěšeno:

02.06.2015

Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování s stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu rozhodnutí o umístění stavby „Oplocení rodinného domu“ na pozemku p. č. 47/42 (trvalý travní porost) v katastrálním území Písečná u Jablunkova.

 

 

 

Nařízení státní veterinární správy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.05.2015

Svěšeno:

02.06.2015

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu, vymezení ochranného pásma a zrušení ochranných pásem.

 

 

 

Strana výpisu

 

Informace z OÚ

Potřebuji si vyřídit

Dokumenty

Kontakty

Úřední deska

Samospráva

Hospodaření obce

Zpravodaj

VOLBY

ZŠ a MŠ Písečná

Formuláře

Dotační programy

Povinně zveřejňované informace

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné zakázky

Pronájem budov

Kanalizace

Strategické dokumenty

Místní agenda 21

Projekty podpořené z dotací

Odpady

GDPR

Územní plán

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo