Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Obecní úřad

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.04.2015

Svěšeno:

01.06.2015

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje, že ode dne 30.04.2015 do dne 01.06.2015 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1800418-35/15/3200-11460-803051 jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015.

 

 

 

Závěrečný účet obce Písečná za rok 2014

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.04.2015

Svěšeno:

12.05.2015

 

 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.04.2015

Svěšeno:

22.05.2015

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. zveřejňují celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2014.

 

 

 

Rozhodnutí - stavební povolení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.04.2015

Svěšeno:

01.05.2015

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon"), rozhodl takto: Stavba „Garážový přístřešek“ na pozemku p.č. 212/21 (trvalý travní porost) v katastrálním území Písečná u Jablunkova se podle § 115 stavebního zákona p o v o l u j e .

 

 

 

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.04.2015

Svěšeno:

25.04.2015

Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství oznamuje zahájení vodoprávního řízení - "Splašková kanalizace Písečná" na pozemcích v katastrálním území Písečná u Jablunkova.

 

 

 

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.04.2015

Svěšeno:

23.04.2015

Dne 23.03.2015 podal žadatel Roman Martynek, bytem Písečná č. p. 227, 739 91 Jablunkov, žádost o územní souhlas pro stavbu „Oplocení rodinného domu“ na pozemku p. č. 47/42 (trvalý travní porost) v katastrálním území Písečná u Jablunkova. Dne 30.03.2015 rozhodl stavební úřad podle § 96 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") o projednání záměru stavby „Oplocení rodinného domu“ na pozemku p. č. 47/42 (trvalý travní porost) v katastrálním území Písečná u Jablunkova v územním řízení. Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 07.05.2015, jinak k nim nebude přihlédnuto.

 

 

 

Usnesení č. 4

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.04.2015

Svěšeno:

22.04.2015

Usnesení č. 4 z jednání Zastupitelstva obce Písečná ze dne 30. 3. 2015.

 

 

 

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.04.2015

Svěšeno:

17.04.2015

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,ve znění pozdějších předpisů, připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.03.2015

Svěšeno:

15.04.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.03.2015

Svěšeno:

15.04.2015

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Písečná.

 

 

 

Strana výpisu

 

Informace z OÚ

Potřebuji si vyřídit

Dokumenty

Kontakty

Úřední deska

Samospráva

Hospodaření obce

Zpravodaj

VOLBY

ZŠ a MŠ Písečná

Formuláře

Dotační programy

Povinně zveřejňované informace

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné zakázky

Pronájem budov

Kanalizace

Strategické dokumenty

Místní agenda 21

Projekty podpořené z dotací

Odpady

GDPR

Územní plán

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo