Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Obecní úřad

Rozhodnutí o umístění stavby

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.05.2015

Svěšeno:

02.06.2015

Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování s stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu rozhodnutí o umístění stavby „Oplocení rodinného domu“ na pozemku p. č. 47/42 (trvalý travní porost) v katastrálním území Písečná u Jablunkova.

 

 

 

Nařízení státní veterinární správy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.05.2015

Svěšeno:

02.06.2015

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu, vymezení ochranného pásma a zrušení ochranných pásem.

 

 

 

Jednání zastupitelstva obce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

11.05.2015

Svěšeno:

21.05.2015

Dne 18.5.2015 se od 16.30 v objektu Výletiště uskuteční jednání Zastupitelstva obce Písečná. Program jednání zveřejňujeme v příloze.

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.04.2015

Svěšeno:

01.06.2015

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje, že ode dne 30.04.2015 do dne 01.06.2015 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1800418-35/15/3200-11460-803051 jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015.

 

 

 

Závěrečný účet obce Písečná za rok 2014

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.04.2015

Svěšeno:

12.05.2015

 

 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.04.2015

Svěšeno:

22.05.2015

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. zveřejňují celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2014.

 

 

 

Rozhodnutí - stavební povolení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.04.2015

Svěšeno:

01.05.2015

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon"), rozhodl takto: Stavba „Garážový přístřešek“ na pozemku p.č. 212/21 (trvalý travní porost) v katastrálním území Písečná u Jablunkova se podle § 115 stavebního zákona p o v o l u j e .

 

 

 

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.04.2015

Svěšeno:

25.04.2015

Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství oznamuje zahájení vodoprávního řízení - "Splašková kanalizace Písečná" na pozemcích v katastrálním území Písečná u Jablunkova.

 

 

 

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.04.2015

Svěšeno:

23.04.2015

Dne 23.03.2015 podal žadatel Roman Martynek, bytem Písečná č. p. 227, 739 91 Jablunkov, žádost o územní souhlas pro stavbu „Oplocení rodinného domu“ na pozemku p. č. 47/42 (trvalý travní porost) v katastrálním území Písečná u Jablunkova. Dne 30.03.2015 rozhodl stavební úřad podle § 96 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") o projednání záměru stavby „Oplocení rodinného domu“ na pozemku p. č. 47/42 (trvalý travní porost) v katastrálním území Písečná u Jablunkova v územním řízení. Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 07.05.2015, jinak k nim nebude přihlédnuto.

 

 

 

Usnesení č. 4

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.04.2015

Svěšeno:

22.04.2015

Usnesení č. 4 z jednání Zastupitelstva obce Písečná ze dne 30. 3. 2015.

 

 

 

Strana výpisu

 

Informace z OÚ

Potřebuji si vyřídit

Dokumenty

Kontakty

Úřední deska

Samospráva

Hospodaření obce

Zpravodaj

VOLBY

ZŠ a MŠ Písečná

Formuláře

Dotační programy

Povinně zveřejňované informace

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné zakázky

Pronájem budov a hřiště

Kanalizace

Strategické dokumenty

Místní agenda 21

Projekty podpořené z dotací

Odpady

GDPR

Územní plán

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo