Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Splašková kanalizace Písečná - I. etapa

28. května 2021, 10:29 | Obec Písečná realizovala v letech 2018 2020 rozsáhlou investiční akci směřující ke zkvalitnění životního prostředí snížením množství odpadních vod vypouštěných z rodinných domů a objektů občanské vybavenosti. V článku přinášíme detailní informace o realizaci projektu a jeho nákladech i dopadech.

Splašková kanalizace – I. etapa

Zhotovitel:                                 MOBIKO plus a.s.,Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupena Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva

Projektant:                                MEDIUM projekt v.o.s., se sídlem Pernerova 168, Pardubice, zastoupena Ing. Martinem Bažantem, jednatelem společnosti, zpracovatel všech stupňů projektové dokumentace, zpracovatel projektů domovních přípojek, autorský dozor.

 

Technický dozor st.:                          

G-Servis, Třanovského 622/11, Praha 6 – Řepy, přímý výkon prováděl Bedřich Čmiel

 

Administrátor dotace:                      

HRAT, s.r.o., se sídlem v Třinci

 

Celkové náklady stavby včetně přípravných a projekčních prací, poplatků, nákladů na administraci dotace, realizace výběrových řízení, pořízení vybavení, autorský a technický dozor:

48 935 543 vč. DPH

 

Cena stavebních prací:

45 769 290,42 vč. DPH

 

Dotace z fondu EU - Operačního programu životní prostředí:

28 887 276 Kč

 

Dotace z Moravskoslezského kraje na zpracování projektové dokumentace:

400 000 Kč

 

Dotace z Moravskoslezského kraje na realizaci stavby:

2 256 426 Kč

 

Rozpočet obce Písečná v rámci celkových nákladů projektu v období 2012 2020:

17 391 841 Kč

 

 

 

Popis projektu:

Projekt výstavby splaškové kanalizace v obci Písečná byl zahájen v roce 2012, kdy společnost MEDIUM projekt v.o.s. začala zpracovávat stavební projektovou dokumentaci. V roce 2014 bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, které řešilo kanalizační sít pokrývající prakticky celou obec včetně lokalit Písečná Lazy a Písečná Závrší. Z důvodů splnění ekonomických podmínek poskytovatelů dotací byly projekt zúžen na tzv. I. etapu, které neřešila lokality Závrší a Lazy. V lokalitě Lazy navíc proběhla petiční akce proti výstavbě kanalizace. Účastníci uváděli, že odpadní vodu čistí přes domovní čistírny odpadních vod. V roce 2015 a 2016 obec podala žádost o dotaci na Ministerstvu zemědělství a organizovala první výběrové řízení na zhotovitele stavby. Ministerstvo poskytnutí dotace přislíbilo, vzhledem k vysoké ceně stavby vzešlé z výběrového řízení nebyla dotace poskytnuta a stavba nebyla zahájena. Obec navíc sama žádala o neposkytnutí dotace vzhledem k vysoké výsledné ceně stavby.

V roce 2017 obec znovu úspěšně požádala o poskytnutí dotace v rámci výzvy Operačního programu životní prostředí, což byl jeden z fondů Evropské unie. S datem 14. 2. 2018 byla podepsána smlouva o dílo se společností MOBIKO Plus a.s. se sídlem ve Valašském Meziříčí. Předmětem smlouvy byla realizace díla Splašková kanalizace – I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná. Realizace stavby probíhala do 14. 10. 2019, kdy byla stavba ukončena a předána objednateli. Kolaudační souhlas se stavbou byl vydán 26. 5. 2020 a to na základě rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením. Od 1. 6. 2020 je kanalizace uvedena do provozu. Na základě nájemní smlouvy uzavřené na 10 let provozuje kanalizační síť společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Kanalizační soustava je vybudována jako oddílná kanalizační síť odvádějící pouze odpadní vody prostřednictvím kanalizační sítě města Jablunkova na ČOV Návsí. Síť vybudovaná v Písečné se napojuje ve čtyřech místech na kanalizační síť města Jablunkova. Kanalizační stoky jsou převážně gravitační, v území s nevyhovujícími spádovými poměry jsou vybudovány sítě tlakové s čerpáním vod na 3 ks veřejných čerpacích stanic. Stavba v době dokončení umožňovala napojení 170 rodinných domů, z toho 18 domů bylo napojeno pomocí tlakové přípojky s čerpací stanicí. Vybudovaná kanalizační síť v době dokončení pokrývala cca 70% katastrálního území obce. Bez možnosti napojení zůstalo 103 rodinných domů, u kterých obec dále pracuje na řešení způsobu odkanalizování a číštění odpadních vod.

 

 

Kapacita a technické údaje stavby Splaškova kanalizace – I. etapa :

 

SO 01.1 - Kanalizační stoky gravitační

Kanalizační řady PP DN 300 - v celkové délce 1 002,1 m

Kanalizační řady PP DN 250 - v celkové délce 4 092,4 m

SO 01.2 - Kanalizační výtlačné potrubí 

Tlakové kanalizační řady PEHD 63 - v celkové délce 127,1 m

Tlakové kanalizační řady PEHD 75 - v celkové délce 221,1 m

SO 01.3 - Čerpací stanice v Písečná - stavební část

3 ks čerpacích stanic:

Čerpací stanice Písečná ČS – P 1, ČS P 4 a ČS – P 5.

 

Podružné gravitační stoky (odbočky k rodinným domům) – DN 150 - 157 ks, PVC KG DN 150 – 1031,5 m

Podružné tlakové stoky PEHD 40 v počtu – 18 ks,

potrubí PEHD 40 – 866,3 m 18 ks čerpacích jímek

PS 01.2.1 - Elektropřípojky k čerpacím stanicím v obci Písečná

Elektropřípojky v počtu 3 ks

 • Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
  Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
 • Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
  Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
 • Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
  Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
 • Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
  Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
 • Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
  Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
 • Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
  Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
 • Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
  Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
 • Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
  Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
 • Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
  Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
 • Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
  Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
 • Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
  Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
 • Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
  Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
 • Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
  Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
 • Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
  Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
 • Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
  Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
 • Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
  Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
 • Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
  Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
 • Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
  Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
 • Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
  Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
 • Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
  Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
 • Splašková kanalizace Písečná - I. etapa
  Splašková kanalizace Písečná - I. etapa

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo