Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Připojení nemovitosti k místní komunikaci - Povolení sjezdu

Základní informace

Připojení sousední nemovitosti ke komunikaci zřízením sjezdu nebo nájezdu je pojem vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Je jím míněno „přímé napojení“ pozemků (stavebních parcel), příp. staveb (např. garáže) na komunikaci za účelem zajíždění a vyjíždění vozidel.

Zřízení nového připojení ale též úpravu stávajícího připojení povoluje příslušný silniční správní úřad.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikacije oprávněn podat vlastník připojované nemovitosti nebo osoba s jinými právy k této nemovitosti (fyzická nebo právnická osoba).

 

Jaké doklady a podklady musíte mít s sebou

1. zjednodušená projektová dokumentace sjezdu – situování, vzdálenost od sousední hranice pozemku, šířkové uspořádání, odtokové poměry komunikace a povrchu sjezdu, sklonové poměry, situace rozhledových poměrů, řez sjezdem, zakreslení stávajícího dopravního značení, stromoví a jiných překážek v místě navrženého sjezdu nebo rozhledových poměrů nutných k odstranění nebo přeložení apod., doložka zpracovatele, že navržený sjezd vyhovuje stanoveným technickým podmínkám (informace pro projektanta* – technické podmínky pro připojování sousedních nemovitostí na komunikace jsou stanoveny ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 12, v případě řešení sjezdu přes chodník je nutno zpracovat úpravu chodníku v místě sjezdu podle vyhlášky č. 369/2001 Sb., změna č. 492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, příloha č. 1)

*projektant musí být autorizovaná osoba ve smyslu zákona  č. 360/1992 Sb. v platném znění.

 

2. kopie předchozího souhlasu vlastníka místní komunikace

 

3.kopie předchozího souhlasu Policie ČR, KŘP Severomoravského kraje, Dopravní inspektorát, Beskydská 2061, 73819 Frýdek-Místek (tel: 974 732 257, 974 732 258 por. Bc. Oto Zeman, por. Mgr. Naděžda Flégrová, úřední hodiny: Po a St  8:00 -12:00,  12:30- 17:00 hod., v jiné dny po telefonické konzultaci)

 

4. kopie katastrální mapy

 

5. kopie výpisu z katastru nemovitostí

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o povolení připojení nemovitosti ke komunikaci jsou k vyzvednutí či k přímému vyplnění na OÚ písečná, případně ke stažení na internetových stránkách www.obecpisecna.cz , obecní úřad, formuláře.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání povolení k připojení sousední nemovitosti ke komunikaci činí 500,- Kč.

Úhrada poplatku je požadována ještě před vydáním povolení a je nutno ji prokázat předložením potvrzení o zaplacení.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, u složitých případů max. 60 dnů. Předpokladem je doložení všech potřebných dokladů.

 

Další (dotčení) účastníci řízení

  • Policie České republiky,
  • vlastník (příp. správce) dotčené pozemní komunikace.

 

OCX 

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu nebo nájezdu

15,19 kB

Stáhnout

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo