Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Zahájení provozu díla "Splašková kanalizace Písečná - I. etapa

4. června 2020, 11:45 | Obec Písečná dokončila stavbu „Splašková kanalizace Písečná – 1. etapa“, kolaudační souhlas se stavbou byl vydání ke dni 26. 5. 2020. Kanalizaci bude provozovat na základě koncesního řízení společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava od 1. 6. 2020 a od tohoto data je možné zahájit připojování nemovitostí ke kanalizaci.

Stavbou splaškové kanalizace obec vytvořila občanům podmínky pro nakládání s odpadními vodami v souladu se zákonem, kdy správná likvidace odpadních vod je především povinností vlastníků nemovitostí.

Vlastníci nemovitostí mají povinnost se na kanalizaci připojit do 30. 4. 2021.

Závazek připojení vyplývá ze Smlouvy o zajištění projektové dokumentace a Dodatku č. 1, kterým se prodlouží původní termín pro dokončení výstavby přípojky (dodatek smlouvy bude předložen). Po uplynutí výše uvedeného termínu pro napojení obec nebude přispívat dotací na realizaci přípojky. Nemovitosti, které se nepřipojí, budou muset dokládat způsob likvidace odpadní vody ze svých domácností v souladu se zákonem. Obecní úřad také může rozhodnutím podle § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci.

 

Postup pro zřízení domovní kanalizační přípojky

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou od vyústění vnitřní kanalizace rodinného domu k zaústění do veřejné části kanalizační sítě, polohu zaústění na hranici pozemku si ověřte před zahájením výkopových prací na OÚ Písečná. Veřejná část přípojky je od hlavní kanalizační stoky ke hranici soukromého pozemku vlastníka nemovitosti, je provedena v potrubí o průměru DN 150 a byla zřízena v rámci stavby hlavních řadů splaškové kanalizace. Soukromá část přípojky je umístěna na pozemku vlastníka nemovitosti. Stavbu soukromé části realizuje a hradí vlastník nemovitosti, zpracování projektu pro povolení stavby je hrazeno z rozpočtu obce.

Před realizací přípojky je nutné mít vydané rozhodnutí stavebního úřadu - územní souhlas nebo územní rozhodnutí, které je zasíláno odborem výstavby a územního plánování MěÚ Jablunkov na adresu bydliště vlastníka nemovitosti spolu s projektovou dokumentací. Zpracování dokumentace zajišťuje Písečná ve spolupráci se společností MEDIUM Projekt, v.o.s. Pardubice. Pokud vám nebylo rozhodnutí doručeno, kontaktujte starostu obce, stavební řízení u některých přípojek probíhá.

Před zahájením stavebních prací kontaktujte starostu obce ve věci realizace, a to buď telefonicky – 725 146 249, emailem – nebo osobně vždy v úředních hodinách na OÚ Písečná.

Před zahájením stavebních prací je nutné zažádat o zřízení kanalizační přípojky na OÚ Písečná nebo prostřednictvím obchodního místa SMVaK Ostrava v Třinci, na ul. 1. máje 120, 739 61 Třinec.

 

Seznam podkladů pro podání žádosti o zřízení přípojky:

 • žádost o zřízení kanalizační přípojky, zasíláme v příloze
 • územní souhlas nebo územní rozhodnutí pro stavbu přípojky
 • projektová dokumentace pro stavbu kanalizační přípojky
 • list vlastnictví prokazující oprávněnost podání žádosti, bez poplatku lze zajistit na OÚ Písečná při podání žádosti
 • souhlas obce Písečná s napojením na kanalizaci - bude vydán při podání žádosti o připojení na
 • zápis o kontrole provedení kanalizační přípojky, která bude provedena pracovníky společnosti SMVaK Ostrava, Daniel Till nebo Jan Raszka – tel.: 558 737 077, volat den nebo dva před realizací
 • fotografie z realizace stavby domovní přípojky v elektronické podobě – zaslat na nebo zaslat prostřednictvím Písečná

Požadavky na použitý materiál pro stavbu, navržená trasa přípojky a povinnosti při výstavbě jsou závazně stanoveny v projektové dokumentaci. V příloze dále zasíláme podmínky provozovatele, které je nutné dodržet při výstavbě přípojky jako přílohu č. 2.

 

Dotace na úhradu nákladů na výstavbu přípojky

Po dokončení napojení a uzavření smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod můžete žádat na OÚ Písečná o poskytnutí dotace na úhradu části nákladů výstavby domovních přípojek - dotace na realizaci domovní přípojky ve výši 300 Kč/1 běžný metr. Občan může přípojku realizovat svépomocí, doložit náklady z realizace je povinen do výše dotace. Žádost o dotaci se předkládá na OÚ Písečná, doložení nákladů + uzavření veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí dotace.

 

Seznam podkladů, které je nutné předložit k podání žádosti o dotaci:

 • žádost o poskytnutí dotace k úhradě části nákladů spojených s realizací
 • územní souhlas příslušného stavebního úřadu – zajišťuje obecní úřad
 • originál dokladů o zaplacení faktur nebo pokladní doklady k nákladům stavby alespoň do výše poskytované dotace tj. 300Kč na 1 běžný metr;
 • smlouva se společností SmVaK Ostrava, a.s., prokazující připojení nemovitosti prostřednictvím předmětné kanalizační přípojky na splaškovou kanalizaci

 

Provozní podmínky

 • cena stočného stanovená pro rok 2020 činí 51,01 vč. DPH za 1 m3.Cena vychází z výsledků a podmínek výběrového řízení na provozovatele kanalizace a směrnic upravujících cenotvorbu při provozování kanalizačních sítí realizovaných z prostředků evropských fondů
 • obec Písečná bude vlastníkům připojených nemovitostí na základě ročního vyúčtování stočného přispívat finančním příspěvkem ve výši rozdílu mezi cenou stočného v Písečné a tzv. regionální cenou stočného, která je od 1. 5. 2020 stanovená ve výši 40,16 vč. DPH za 1 m3. Příspěvek obce tak bude činit pro rok 2020 10,85 na 1 m3 vody odvedené do kanalizace
 • objem vody odvedené (stočného) bude stanoven odečtem z vodoměru nebo paušálním poplatkem dle Přílohy č. 12, vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 428/2001 Sb. pokud není nemovitost napojena na veřejný vodovod. U nemovitostí napojených na vlastní studnu požaduje provozovatel osazení certifikovaného vodoměru na místo odběru, ze kterého bude voda spotřebována a odvedena do kanalizace, nutno řešit v rámci smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod
 • v případě, že vodu spotřebujete, ale nevypustíte do kanalizace (chov hospodářských zvířat, bazén, mytí auta)-ve smyslu zákonného ustanovení § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace, a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením vodoměrem, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak. Za měření se považuje osazení podružného vodoměru na náklady odběratele na vnitřní instalaci vodovodu domu v místě, kde je již dále pitná voda využívána a nevypuštěna do kanalizace. Podmínky musí být dohodnuty předem a zakotveny do smlouvy na odvádění odpadních vod
 • napojená splašková voda je odpadem pouze z WC, koupelen, prádelen, kuchyní
 • po napojení na kanalizaci je dána povinnost ze zákona jímky a septiky vyřadit z provozu (není nutno bourat, možno použít jako zásobník na dešťovou vodu), nelze rovněž do kanalizace vypouštět vodu přes ČOV
 • do kanalizační přípojky splaškové kanalizace nesmí být zaústěny vody dešťové (ze střech, dvorků, atd.), povrchové ani podzemní vody (např. drenáže)
 • do přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť, není možno přepouštět vodu z bazénů

do kanalizace není možné vypouštět potravinářské tuky, je zakázáno vhazovat vlhčené ubrousky, kuchyňské utěrky, dětské pleny a vatové tyčinky, uvedené materiály způsobují poruchy čerpadel a strojních zařízení na ČOV!!

Přílohy:

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo