Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Informace o projednávání nového Územního plánu obce Písečná

10. června 2021, 07:00 | V průběhu příštích dvou let, konkrétně k 31. 12. 2022, skončí dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) platnost stávajícího Územního plánu obce Písečná z roku 2006. Zpracování a schvalování územního plánu je časově náročný proces, který může trvat i dva roky a zastupitelstvo obce proto již s dostatečným časovým předstihem rozhodlo v červnu 2019 o pořízení nového územního plánu. V článku přinášíme informace o jednotlivých fázích projednávání a upozorňujeme na některé důležité souvislosti.

Územní plán je územně plánovací dokumentací, která se vydává formou opatření obecné povahy a  mj. řeší budoucí využití území a uspořádání ploch v obci. Chrání přitom přírodní, kulturní, architektonické a další hodnoty území. Zjednodušeně se dá říci, že určuje, jaké stavební záměry je možné v obci realizovat. O pořízení územního plánu rozhoduje a územní plán obce vydává zastupitelstvo obce v samostatné působnosti.

Více se o územním plánování z pohledu vlastníka pozemků můžete dočíst například na tomto odkazu:

https://www.epravo.cz/top/clanky/uzemni-plan-z-pohledu-vlastnika-nemovite-veci-jeho-moznosti-obrany-a-vecny-zamer-stavebniho-zakona-109275.html

Proces pořízení územního plánu je v tuto chvíli ve fázi společného jednání s dotčenými orgány státní správy. Jednání bylo svoláno na základě zpracovaného návrhu územního plánu. Návrh územního plánu zveřejňujeme v přílohách článku.

V rámci společného jednání budou k návrhu ÚP předkládat dotčené orgány státní správy svá závazná stanoviska, která musí pořizovatel, v našem případě je to Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, projednat a zapracovat do návrhu. V rámci společného jednání bude za účasti pověřeného zastupitele obce, pořizovatele a orgánu státní správy probíhat tzv. dohadovací řízení, jehož účelem je nalezení společné shody o budoucí podobě územního plánu.

V průběhu první poloviny příštího roku proběhne druhá fáze a tou bude veřejné projednání územního plánu, které proběhne za účasti dotčených osob tedy vlastníků nemovitostí. Dle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou k návrhu územního plánu podat námitky vlastníci pozemků dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Všichni ostatní mohou podat připomínky. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Pořizovatel (MěÚ Jablunkov) ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Návrh rozhodnutí schvaluje také Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

V roce 2006 bylo územním plánem vymezeno a schváleno značné množství zastavitelných ploch pro bydlení v rodinných domech, část z těchto ploch je již v současnosti zastavěných a využitých pro bydlení. Je třeba říci, že v době jeho pořízení a schválení se mnohem mírněji posuzovala ochrana zemědělského půdní fondu, ochrana krajinných prvků a krajinného rázu. V současnosti se mnohem více klade důraz na minimalizaci záborů zemědělské a lesní půdy a tomu odpovídají i zákonná ustanovení, kterými se proces pořízení ÚP řídí. Jedním ze zásadních pravidel je skutečnost, že pokud obec pořizuje nový územní plán, lze další zastavitelné plochy vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezeného zastavitelného území a zároveň na základě prokázání potřeby vymezení nového zastavitelného území. Dosud platný územní plán však v sobě vymezuje cca 30 hektarů zastavitelných ploch pro cca 150 rodinných domů (pokud se předpokládá plocha stavebního pozemku cca 2000 m2). Pokud budeme posuzovat demografický vývoj v obci za posledních 20 let, jde o 200% převis pozemků nad předpokládanou potřebou vykazovanou v rámci studie zpracované Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Vzhledem k výše uvedenému je v návrhu nového ÚP zahrnuto jen minimum žádostí občanů o zařazení nových zastavitelných ploch. Krajský úřad MSK dále stanovil, že nedílnou součástí návrhu ÚP bude tzv. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené i širší dotčené území postihnout vlivy územně plánovací dokumentace na jednotlivé složky životního prostředí, územní systémy ekologické stability, území chráněná ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny a na veřejné zdraví. Součástí vyhodnocení bude i návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Posudek již je zpracován a jedním z výstupů vyhodnocení vlivů na životní prostředí je i stanovená podmínka realizace ÚP Písečná:

- v navazujícím projednávání ÚP zvážit možnost redukce počtu a výměry ploch pro smíšené bydlení (bydlení v rodinných domech).

Posudek stanovil obecnou podmínku realizace ÚP Písečná s ohledem na zajištění průchodnosti územím, omezení záboru půdy a minimalizaci vlivu na krajinný ráz navrhuje pro další fázi projednávání ÚP:

-          zvážit při dalším projednávání ÚP Písečná realizaci ploch pro smíšené bydlení v lokalitě Závrší a vyloučit je z ÚP Písečná, nebo je převést do územních rezerv, zejména se jedná o plochy v I. tř. ochrany (zemědělské půdy), a to plochy s označením Z28, Z29, Z30, Z31, Z62 a další plochy Z33, Z22, Z24, Z25, Z48, Z49 a Z63, a dále plochy Z52 a Z53 v lokalitě Žihla.

V příloze článku zveřejňujeme tabulku s informací o konkrétních pozemkových parcelách, kterých se závěry posudku dotýkají a jsou zahrnuty v plochách s označením „Z“ výše vyjmenovaných. Dále je v příloze zveřejněn výkres návrhu ÚP s průmětem do katastrální mapy s číslováním pozemkových parcel. V přílohách je také zveřejněn celý návrh ÚP včetně posudku Vyhodnocení vlivů Územního plánu Písečná na udržitelný rozvoj.

Chtěli bychom upozornit, že závěry posudku převzal v celém rozsahu do závazaného stanoviska Krajský úřad Moravskoslezského kraje a pořizovatel musí upravit návrh ÚP v souladu s tímto závazným stanoviskem. Závazné stanovisko naleznete v příloze článků.  Obec bude jednat s dotčeným orgánem státní správy a zastupitelstvo obce se bude snažit prostřednictvím pověřeného zastupitele prosadit, aby nový ÚP v co nejmenší míře omezoval soukromé vlastnictví změnou funkčního využití ploch.

Své dotazy na další fáze, postup a možnost podávat připomínky a námitky směřujte především na pořizovatele územního plánu, kterým je Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, zastoupený Ing. Lucií Kluzovou, tel.: 558 340 698, e-mail: .

Případné dotazy k projednávání územního plánu můžete směřovat také na Obecní úřad Písečná, tel.: 558 359 825, email: nebo přímo na starostu obce tel.: 725 146 249.

Doporučujeme vám sledovat informace zveřejňované na obecních webových stránkách a úřední desce Písečná, kde bude také formou veřejné vyhlášky zveřejněn termín veřejného projednání návrhu Územního plánu obce Písečná po projednání ve společném jednání se zapracováním stanovisek dotčených orgánů státní správy.

Přílohy:

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo