Obecní úřad

Oznámení o zahájení správního řízení

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

23.06.2017

Vyvěšeno do:

11.07.2017

23. června 2017, 13:27 | Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný
vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a
ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
oznamuje v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, § 47 a § 144 správního řádu, na návrh žadatele Obce Písečná, IČ: 70632430, se sídlem Písečná 42, 739 91 Jablunkov, zahájení správního řízení ve věci prodloužení platnosti stavebního povolení ve smyslu ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona pro stavbu vodního díla „Splašková kanalizace Písečná“, na pozemcích p. č. 1091/1, 1497, 1101/2, 417/2, 1112/37, 1112/8, 416/1, 1496, 1106, 1108, 313/4, st. 86/1,1485, 1100, 443/10, 1112/1, 264/38, 264/24, 247/10, 264/56, 264/2, 1111, 212/3, 1110/1,1091/2, 1092, 1086/2, 1086/1, st. 85, 1084, 710/30, st. 84/1, 1085, 1082, 720/1, st. 87, 1077, 1066, 1080, 663/1, 1501, 1068/1, 1101/1, 1103/2, st. 26, 342, 1112/5, 1112/10, 1112/22, 325, 1075, st. 83/1, 1069, 894/27, 1073/1, 1072, 1074, 1070, 7/1, 8/4, 1478, 1490/1, 1479, 1182, 220/1, 1102, 220/2, 247/8, 264/66, 99/1, 1093/20, 1093/21, 1093/18, 1093/16, 1093/17, 1093/19, 264/67, 212/37, 212/29, 132/8, vše v k. ú. Písečná u Jablunkova, na pozemcích p. č. 3387, 3388, 3411, 3407, 3302 a 3294, vše v k. ú. Jablunkov a na pozemku p. č. 1744/2, k. ú. Písek u Jablunkova.

 

 

 

Informace pro občany

23. června 2017, 11:30 | Dne 14. 6. 2017 při pravidelném svozu separovaného odpadu v pytlích byly firmou Nehlsen Třinec rozdány nekvalitní žluté pytle na plasty, které jsou tenké a mohou se protrhnout. Firma Nehlsen se touto cestou omlouvá a obrací se na občany se sdělením, aby pro odkládání plastů a drobných kovů používali dva pytle najednou, čímž by se mělo zamezit jejich protrhávání.

 

 

 

Sbírka použitého ošacení

20. června 2017, 09:47 | Obec Písečná ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení, která se uskuteční ve dnech 10. – 12. 7. 2017, Po a St 8.00 – 17. 00 hodin, Út 8.00 – 12.00 hodin v Kulturním domě Písečná. Seznam věcí, které je možno donést, najdete v přiloženém letáku.

 

 

 

Letní kino

19. června 2017, 10:17 | Srdečně zveme na první letošní LETNÍ KINO. Promítání se uskuteční v neděli 2. 7. 2017 od 20.30 hodin na Výletišti. Nejen na děti čeká animovaná pohádka "ZPÍVEJ". Cena vstupného 20,- Kč, pro děti do 18 - ti let je vstup zdarma. Další projekce se uskuteční v termínech 30. 7. a 27. 8. 2017. Filmy budou promítány na plátně 3 x 2 metry v zastřešené části objektu. V případě nepříznivého počasí proběhne promítání v Kulturním domě Písečná. Občerstvení zajištěno.

 

 

 

Oznámení o jednání Zatupitelstva obce - 26. 6. 2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

19.06.2017

Vyvěšeno do:

27.06.2017

19. června 2017, 08:19

 

 

 

Závěrečný účet obce za rok 2016

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

06.06.2017

Vyvěšeno do:

27.06.2017

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 2/2017

2. června 2017, 11:54

 

 

 

Oznámení o konání akce "Radovánky SRPŠ"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.06.2017

Svěšeno:

12.06.2017

31. května 2017, 09:52

 

 

 

Usnesení č. 22 z jednání zastupitelstva obce Písečná dne 22. 5. 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.05.2017

Svěšeno:

12.06.2017

25. května 2017, 13:49

 

 

 

Nařízení státní veterinární správy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.05.2017

Svěšeno:

12.06.2017

25. května 2017, 09:45 | Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/ 1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji. Č.j. SVS/2017/063397-T

 

 

 

Strana výpisu

1 ...

 

Informace z OÚ

Potřebuji si vyřídit

Dokumenty

Kontakty

Úřední deska

Samospráva

Hospodaření obce

Zpravodaj

ZŠ a MŠ Písečná

Formuláře

Dotační programy

Povinně zveřejňované informace

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné zakázky

Pronájem budov

Kanalizace

Strategické dokumenty