Obecní úřad

Rozpočet DSO Sdružení obcí Jablunkovska pro rok 2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

23.03.2017

Vyvěšeno do:

23.03.2018

23. března 2017, 14:34

 

 

 

Rozpočtová opatření obce Písečná v roce 2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

23.03.2017

Vyvěšeno do:

31.12.2017

23. března 2017, 14:05

 

 

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

21. března 2017, 12:39 | Společnost ČEZ Distribuce informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 18. 4. 2017 v době od 7:00 do 15:30 hodin. Seznam čísel popisných, kterých se odstávka elektřiny týká, najdete v příloze.

 

 

 

Strategický plán rozvoje obce Písečná 2015 - 2020

15. března 2017, 16:07 | Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Strategický plán rozvoje obce Písečná, v příloze zveřejňujeme jeho plné znění spolu s výsledky dotazníkového šetření mezi občany obce, které bylo jedním ze základních podkladů pro tvorbu strategického dokumentu. Na tvorbě strategie se podílel Mgr. Petr Karlubík, zastupitelé, dále byli zapojení zástupci spolků, podnikatelů, vedení školy a návrh strategie byl projednán na veřejné schůzi za účasti občanů.

 

 

 

Autobusový spoj z Třineckých železáren

15. března 2017, 11:26 | Obecní úřad Písečná obdržel v minulém týdnu stížnosti občanů na změnu trasy autobusové linky 783 z Třineckých železáren, která po změně jízdních řádů přestala jezdit z AS Pod Kanadou a nově vyjíždí z Průmyslové zóny v Třinci.

 

 

 

Turnaj ve stolním tenise

10. března 2017, 12:53 | Spolek přátel kultury a sportu na Písečné, z.s., zve na Turnaj ve stolním tenise, který se uskuteční dne 18.3.2016 v Kulturním domě Písečná. Turnaj je organizován pro děti i dospělé, více informací naleznete na připojeném plakátu akce.

 

 

 

Výroba velikonočních kraslic děrovanou metodou - madeira

10. března 2017, 10:56 | Obec Písečná zve na tvořivé dílničky, na kterých budeme vyrábět velikonoční kraslice děrovanou metodou. Počet míst je omezen, je proto nutné se předem přihlásit na obecním úřadě, a to do 20. 3. 2017
Tyto dílničky jsou tentokráte určené jen pro dospělé. Pracuje se se savem a vrtačkou, vezměte si s sebou starší oblečení a ručník.

 

 

 

Komunitní dům seniorů Senior Park Bystřice - možnost ubytování

1. března 2017, 10:58 | Byty v lokalitě "Na Křivé" v Bystřici budou v létě dodělány. Vznikne tak Komunitní dům pro seniory Senior Park Bystřice (KoDuS). K dispozici bude 40 bytů o velikosti cca 50 m² s nájemným 57,20 Kč/m² (přibližně 3 000,- Kč měsíčně). Byty v KoDuS mají charakter podporovaných bytů zvláštního určení. Nájemcem bytu v KoDuS se může stát pouze osoba ve věku 60 let +, která je občanem 16 zdejších obci, mimo jiné i Písečné a jehož měsíční příjem za posledních 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy není vyšší než 1 násobek průměrné měsíční mzdy. V případě dvoučlenné domácnosti nesmí být v součtu obou příjmů vyšší než 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, která vyplývá ze sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí.
„Žádost o byt v KoDuS“ (dále jen „žádost“) přijímá od dne 25.2.2017 do dne 30.5.2017 pronajímatel doručením poštou nebo osobně na adrese Komorní 583/4, 737 01 Český Těšín mezi 8:00 až 16:00 hodinou nebo doručením do datové schránky: 28scp4x nebo doručením mailem na adresu jaroslav.zowada@zowada.cz.

 

 

 

Oznámení o zahájení územního řízení - Chodník a inženýrské sítě obce Písečná

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.03.2017

Svěšeno:

17.03.2017

1. března 2017, 10:52 | Dne 16.11.2016 podal žadatel Obec Písečná, se sídlem Písečná č. p. 42, 739 91 Jablunkov, zastoupena starostou obce Bc. Davidem Ćmielem, která je dále zastoupena na základě plné moci Ing. Macháčkovou Idou, se sídlem Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Chodník a inženýrské sítě obce Písečná“ na pozemcích p. č. 3407 (ostatní plocha), 3419/1 (lesní pozemek) v katastrálním území Jablunkov a na pozemcích p. č. St. 36/4 (zastavěná plocha a nádvoří), St. 266 (zastavěná plocha a nádvoří), 157/2 (zahrada), 158/1 (zahrada), 160/2 (trvalý travní porost), 164/3 (ostatní plocha), 165/1 (ostatní plocha), 171/1 (ostatní plocha), 173/2 (zahrada), 173/3 (trvalý travní porost), 176/1 (trvalý travní porost), 176/2 (ostatní plocha), 177/1 (zahrada), 305 (trvalý travní porost), 418/2 (ostatní plocha), 423/1 (zahrada), 429/2 (ostatní plocha), 440/2 (zahrada), 456/4 (orná půda), 644/9 (trvalý travní porost), 644/38 (trvalý travní porost), 768 (trvalý travní porost), 847/2 (trvalý
travní porost), 880 (trvalý travní porost), 924/6 (trvalý travní porost), 924/8 (trvalý travní porost), 924/10 (trvalý travní porost), 924/14 (trvalý travní porost), 1091/1 (ostatní plocha), 1091/2 (ostatní plocha), 1091/3 (ostatní plocha), 1093/2 (ostatní plocha), 1093/3 (ostatní plocha), 1106 (ostatní plocha), 1112/8 (vodní plocha), 1112/38 (vodní plocha), 1112/45 (vodní plocha), 1112/46 (vodní plocha), 1112/47 (vodní plocha), 1426/2 (ostatní plocha), 1427 (ostatní plocha), 1496 (ostatní plocha), 1497 (ostatní plocha), 1502 (ostatní plocha) v katastrálním území Písečná u Jablunkova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 31.03.2017, jinak k nim nebude přihlédnuto.

 

 

 

Usnesení a zápisy 2017

24. února 2017, 10:06

 

 

 

Strana výpisu

1 ...

 

Informace z OÚ

Potřebuji si vyřídit

Dokumenty

Kontakty

Úřední deska

Samospráva

Hospodaření obce

Zpravodaj

ZŠ a MŠ Písečná

Formuláře

Dotační programy

Povinně zveřejňované informace

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné zakázky

Pronájem budov

Kanalizace

Strategické dokumenty