Kanalizace

Obec Písečná realizuje projekt Splašková kanalizace Písečná - I. etapa. V přílohách zveřejňujeme  situační výkresy jednotlivých hlavních stok a podružných domovních kanalizačních přípojek na veřejně přístupných pozemcích. Doporučujeme, aby si každý vlastník rodinného domu v obci ověřil polohu podružné kanalizační přípojky. Zhotovitel firma MOBIKO Plus, a.s., povinnost ověřit u majitele nemovitosti před zahájením výkopových prací polohu domovní odbočky z hlavního řadu. V přílohách dále zveřejňujeme informace o postupu projektování domovní přípojky, výstavbě domovní přípojky a poskytnutí dotace na výstavbu domovní přípojky. Výstavbu domovní kanalizační přípojky lze realizovat svépomocí. Pokud však chce občan získat dotaci na výstavbu ve výši 300 na 1 běžný metr, musí doložit náklady alespoň ve výši poskytované dotace. Částka odpovídá nákladům na pořízení trubního materiálu potřebného pro realizací přípojky. Další náklady na výkopy, uložení a zásyp dokládat nemusí a může tak zbylou část nákladů na zřízení přípojky pokrýt vlastní prací. Domovní přípojky mohou být připojovány na kanalizaci od září 2019 po kolaudaci hlavní stavby a občané mají povinnost přípojku zrealizovat do 30. 6. 2020. Dotace budou poskytovány po napojení na kanalizaci na základě uzavřené smlouvy o připojení s provozovatelem kanalizační sítě. Smlouvou o připojení žadatel dokládá naplnění účelu, pro který byla dotace poskytnuta a obec jako poskytovatel dotace z veřejných prostředků musí jejich použití prokazovat. S dotazy na problematiku výstavby kanalizace a přípojek se obracejte na starostu obce, tel.: 725 146 249, .

PDF 

situace-1.pdf

835,97 kB

Stáhnout

PDF 

situace-2.pdf

605,53 kB

Stáhnout

PDF 

situace-3.pdf

1 156,25 kB

Stáhnout

PDF 

situace-4.pdf

1 178,40 kB

Stáhnout

PDF 

situace-5.pdf

251,48 kB

Stáhnout

PDF 

situace-6.pdf

470,60 kB

Stáhnout

PDF 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Písečná na výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným domům na území obce

2 070,69 kB

Stáhnout

PDF 

Zásady pro zajištění projektových dokumentací z rozpočtu Obce Písečná na výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným domům na území obce

438,07 kB

Stáhnout

PDF 

Žádost o dotaci na realizaci domovní kanalizační přípojky

415,48 kB

Stáhnout

OCX 

Žádost o dotaci na realizaci domovní kanalizační přípojky

14,49 kB

Stáhnout

PDF 

Technické podmínky pro domovní kanalizační přípojky

532,72 kB

Stáhnout

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - OPRAVY KOMUNIKACÍ!!!

10. července 2019, 15:09 | Obecní úřad Písečná oznamuje, že v období 17. - 19. 7. 2019 bude probíhat další etapa oprav povrchů místních komunikací dotčených výstavbou splaškové kanalizace.

 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - DOPRAVNÍ UZAVÍRKA SILNICE č. III/01150

10. července 2019, 14:58 | Obec Písečná informuje, že ve dnech 15. – 16. 7. 2019 bude uzavřena hlavní obslužná komunikace č. III/01150 v obci Písečná v úseku od čp. 210 až po čp. 180, lokalita Písečná - konečná.
V době trvání uzavírky bude autobusová linka ukončena na zastávce Písečná, škola.

 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - OPRAVY KOMUNIKACÍ!!!

29. května 2019, 14:14 | Obecní úřad Písečná oznamuje, že v období 3. - 13. 6. 2019 bude probíhat I. etapa oprav povrchů místních komunikací dotčených výstavbou splaškové kanalizace.