Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.03.2017

Svěšeno:

13.04.2017

28. března 2017, 12:34

Usnesení o opakované dražbě

Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud ve Frýdku - Místku dne 23.9.2014, č.j. 29EXE6228/2014-8, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: platební rozkaz ze dne 29.7.2014, č.j. 120C38/2014-14 vydal Okresní soud ve Frýdku - Místku k uspokojení pohledávky oprávněného: Petra Walachová, Bahnhofsplatz 1, 88131 Lindau, nar. 25.4.1977, zast. JUDr. Karel Bocek, advokát, Lidická 613, 73801 Frýdek-Místek Místek, IČO 72015136, proti povinnému: Marian Waclawek, Dukelská 144, 73991 Jablunkov, nar. 24.3.1975, IČO 73063452, Lenka Waclawková, Mlýnská 44, 73991 Jablunkov, nar. 26.2.1977, v částce 2 000 000,00 s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává tuto D r a ž e b n í v y h l á š k u o provedení elektronické dražby.

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:

www.okdrazby.cz  Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.

Přílohy:

 

 

 

Archiv úřední desky