Archiv úřední desky

Územní rozhodnutí o umístění stavby - Chodník a inženýrské sítě obce Písečná

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.05.2017

Svěšeno:

20.05.2017

4. května 2017, 07:58

 

 

 

Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.05.2017

Svěšeno:

19.05.2017

3. května 2017, 10:13 | Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/ 1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 17 odst. 4 a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona tímto ukončuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji.

 

 

 

Oznámení o konání hasičské soutěže

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.04.2017

Svěšeno:

09.05.2017

28. dubna 2017, 08:28

 

 

 

Nařízení státní veterinární správy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.04.2017

Svěšeno:

11.05.2017

25. dubna 2017, 13:10 | Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/ 1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 17 odst. 4 a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji.

 

 

 

Nařízení státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.04.2017

Svěšeno:

29.04.2017

13. dubna 2017, 14:47 | Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 17 odst. 4 a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona tímto ukončuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji.

 

 

 

Usnesení č. 21 z jednání zastupitelstva obce Písečná dne 3. 4. 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.04.2017

Svěšeno:

22.04.2017

6. dubna 2017, 08:48

 

 

 

Oznámení o záměru směny a prodeje nemovitého majetku

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.04.2017

Svěšeno:

20.04.2017

4. dubna 2017, 14:14

 

 

 

Oznámení o jednání Zatupitelstva obce - 3. 4. 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.03.2017

Svěšeno:

07.04.2017

28. března 2017, 13:58

 

 

 

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.03.2017

Svěšeno:

13.04.2017

28. března 2017, 12:34

 

 

 

Oznámení o zahájení územního řízení - Chodník a inženýrské sítě obce Písečná

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.03.2017

Svěšeno:

17.03.2017

1. března 2017, 10:52 | Dne 16.11.2016 podal žadatel Obec Písečná, se sídlem Písečná č. p. 42, 739 91 Jablunkov, zastoupena starostou obce Bc. Davidem Ćmielem, která je dále zastoupena na základě plné moci Ing. Macháčkovou Idou, se sídlem Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Chodník a inženýrské sítě obce Písečná“ na pozemcích p. č. 3407 (ostatní plocha), 3419/1 (lesní pozemek) v katastrálním území Jablunkov a na pozemcích p. č. St. 36/4 (zastavěná plocha a nádvoří), St. 266 (zastavěná plocha a nádvoří), 157/2 (zahrada), 158/1 (zahrada), 160/2 (trvalý travní porost), 164/3 (ostatní plocha), 165/1 (ostatní plocha), 171/1 (ostatní plocha), 173/2 (zahrada), 173/3 (trvalý travní porost), 176/1 (trvalý travní porost), 176/2 (ostatní plocha), 177/1 (zahrada), 305 (trvalý travní porost), 418/2 (ostatní plocha), 423/1 (zahrada), 429/2 (ostatní plocha), 440/2 (zahrada), 456/4 (orná půda), 644/9 (trvalý travní porost), 644/38 (trvalý travní porost), 768 (trvalý travní porost), 847/2 (trvalý
travní porost), 880 (trvalý travní porost), 924/6 (trvalý travní porost), 924/8 (trvalý travní porost), 924/10 (trvalý travní porost), 924/14 (trvalý travní porost), 1091/1 (ostatní plocha), 1091/2 (ostatní plocha), 1091/3 (ostatní plocha), 1093/2 (ostatní plocha), 1093/3 (ostatní plocha), 1106 (ostatní plocha), 1112/8 (vodní plocha), 1112/38 (vodní plocha), 1112/45 (vodní plocha), 1112/46 (vodní plocha), 1112/47 (vodní plocha), 1426/2 (ostatní plocha), 1427 (ostatní plocha), 1496 (ostatní plocha), 1497 (ostatní plocha), 1502 (ostatní plocha) v katastrálním území Písečná u Jablunkova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 31.03.2017, jinak k nim nebude přihlédnuto.

 

 

 

Strana výpisu

1 ...