Archiv úřední desky

Usnesení č. 21 z jednání zastupitelstva obce Písečná dne 3. 4. 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.04.2017

Svěšeno:

22.04.2017

6. dubna 2017, 08:48

 

 

 

Oznámení o záměru směny a prodeje nemovitého majetku

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.04.2017

Svěšeno:

20.04.2017

4. dubna 2017, 14:14

 

 

 

Oznámení o jednání Zatupitelstva obce - 3. 4. 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.03.2017

Svěšeno:

07.04.2017

28. března 2017, 13:58

 

 

 

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.03.2017

Svěšeno:

13.04.2017

28. března 2017, 12:34

 

 

 

Oznámení o zahájení územního řízení - Chodník a inženýrské sítě obce Písečná

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.03.2017

Svěšeno:

17.03.2017

1. března 2017, 10:52 | Dne 16.11.2016 podal žadatel Obec Písečná, se sídlem Písečná č. p. 42, 739 91 Jablunkov, zastoupena starostou obce Bc. Davidem Ćmielem, která je dále zastoupena na základě plné moci Ing. Macháčkovou Idou, se sídlem Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Chodník a inženýrské sítě obce Písečná“ na pozemcích p. č. 3407 (ostatní plocha), 3419/1 (lesní pozemek) v katastrálním území Jablunkov a na pozemcích p. č. St. 36/4 (zastavěná plocha a nádvoří), St. 266 (zastavěná plocha a nádvoří), 157/2 (zahrada), 158/1 (zahrada), 160/2 (trvalý travní porost), 164/3 (ostatní plocha), 165/1 (ostatní plocha), 171/1 (ostatní plocha), 173/2 (zahrada), 173/3 (trvalý travní porost), 176/1 (trvalý travní porost), 176/2 (ostatní plocha), 177/1 (zahrada), 305 (trvalý travní porost), 418/2 (ostatní plocha), 423/1 (zahrada), 429/2 (ostatní plocha), 440/2 (zahrada), 456/4 (orná půda), 644/9 (trvalý travní porost), 644/38 (trvalý travní porost), 768 (trvalý travní porost), 847/2 (trvalý
travní porost), 880 (trvalý travní porost), 924/6 (trvalý travní porost), 924/8 (trvalý travní porost), 924/10 (trvalý travní porost), 924/14 (trvalý travní porost), 1091/1 (ostatní plocha), 1091/2 (ostatní plocha), 1091/3 (ostatní plocha), 1093/2 (ostatní plocha), 1093/3 (ostatní plocha), 1106 (ostatní plocha), 1112/8 (vodní plocha), 1112/38 (vodní plocha), 1112/45 (vodní plocha), 1112/46 (vodní plocha), 1112/47 (vodní plocha), 1426/2 (ostatní plocha), 1427 (ostatní plocha), 1496 (ostatní plocha), 1497 (ostatní plocha), 1502 (ostatní plocha) v katastrálním území Písečná u Jablunkova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 31.03.2017, jinak k nim nebude přihlédnuto.

 

 

 

Usnesení č. 20

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.02.2017

Svěšeno:

13.03.2017

23. února 2017, 09:56

 

 

 

Jednání Zatupitelstva obce Písečná - 20. 2. 2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.02.2017

Svěšeno:

23.02.2017

13. února 2017, 14:36

 

 

 

Nařízení státní veterinární správy k zamezení šíření ptačí chřipky

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

11.01.2017

Svěšeno:

10.02.2017

11. ledna 2017, 13:32 | Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky. Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (subtyp H5N8) na území České republiky.

 

 

 

Usnesení č. 19 z jednání zastupitelstva obce Písečná dne 19. 12. 2016

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.12.2016

Svěšeno:

20.01.2017

21. prosince 2016, 11:05

 

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu obce Písečná

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.12.2016

Svěšeno:

13.01.2017

13. prosince 2016, 10:27 | Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu jako pořizovatel
územního plánu Písečná ve smyslu § 55 odst. 1 a následně § 47 odst. 2 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a novel a ve znění vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů oznamuje projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Písečná v období 12/2016 – 12/2020 a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov (radnice, přízemí – kancelář č. 7).

 

 

 

Strana výpisu

1 ...