Oznámení o zahájení správního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.06.2017

Svěšeno:

11.07.2017

23. června 2017, 13:27 | Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný
vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a
ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
oznamuje v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, § 47 a § 144 správního řádu, na návrh žadatele Obce Písečná, IČ: 70632430, se sídlem Písečná 42, 739 91 Jablunkov, zahájení správního řízení ve věci prodloužení platnosti stavebního povolení ve smyslu ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona pro stavbu vodního díla „Splašková kanalizace Písečná“, na pozemcích p. č. 1091/1, 1497, 1101/2, 417/2, 1112/37, 1112/8, 416/1, 1496, 1106, 1108, 313/4, st. 86/1,1485, 1100, 443/10, 1112/1, 264/38, 264/24, 247/10, 264/56, 264/2, 1111, 212/3, 1110/1,1091/2, 1092, 1086/2, 1086/1, st. 85, 1084, 710/30, st. 84/1, 1085, 1082, 720/1, st. 87, 1077, 1066, 1080, 663/1, 1501, 1068/1, 1101/1, 1103/2, st. 26, 342, 1112/5, 1112/10, 1112/22, 325, 1075, st. 83/1, 1069, 894/27, 1073/1, 1072, 1074, 1070, 7/1, 8/4, 1478, 1490/1, 1479, 1182, 220/1, 1102, 220/2, 247/8, 264/66, 99/1, 1093/20, 1093/21, 1093/18, 1093/16, 1093/17, 1093/19, 264/67, 212/37, 212/29, 132/8, vše v k. ú. Písečná u Jablunkova, na pozemcích p. č. 3387, 3388, 3411, 3407, 3302 a 3294, vše v k. ú. Jablunkov a na pozemku p. č. 1744/2, k. ú. Písek u Jablunkova.

Přílohy:

 

 

 

Archiv úřední desky