Zpráva o uplatňování územního plánu obce Písečná

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.12.2016

Svěšeno:

13.01.2017

13. prosince 2016, 10:27 | Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu jako pořizovatel
územního plánu Písečná ve smyslu § 55 odst. 1 a následně § 47 odst. 2 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a novel a ve znění vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů oznamuje projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Písečná v období 12/2016 – 12/2020 a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov (radnice, přízemí – kancelář č. 7).

Přílohy:

 

 

 

Archiv úřední desky